តោះៗទៅគាំទ្រក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងយប់​នេះនៅ បារ Sport Legends Arena

Hey Sports Legends. It’s match day!

ការប្រកួត FIFA World Cup Qatar 2022 & Asian Cup 2023 Qualifiers វគ្គជម្រុះ Preliminary Joint Qualification Round 1

Cambodia National Team vs Pakistan National Team
11/06/2019 @ 11:00 pm

Let’s all go support the Cambodian national team tonight as they face off against Pakistan’s national team for the FIFA World Cup Qatar 2022 & Asian Cup 2023 Qualifiers Preliminary Joint Qualification Round 1.

Cambodia dominated Pakistan throughout the first home match and won 2 — 0 and need to continue playing this way in order to stay on top of Pakistan and go through the next round.

Watch Live at our Sports Bar in Siem Reap!

Watch Live Stream Pakistan vs Cambodia Online